سوریه وچین همکاری در حوزه های ساخت وساز وارائه مشورت وروند ساختن سریع مورد بحث وبررسی قرار می دهند

دمشق-سانا

وزیر کار عمومی ومسکن کشورمان مهندس حسین عرنوس با یک هیات از شرکت “تی جی اس” چینی افق های همکاری بین دو طرف  در زمینه های ساخت وساز ورایزنی  و روند تاسیس ساختمان وتامین خودروهای لازمه را مورد بحث وبررسی قرار داد.

وزیر عرنوس طرز عمل وزارت ونهادهای وابسته به آن که پروژه های راهبردی اجرای می کنند مرور کرد وی اشاره نمود که شرکت های مرتبط با وزارت در کارهای ساخت وساز وایجاد جاده ها وساختن پل ها وکارهای مرتبط با حوزه برق واحداث سدها وارتباطات وکانال های آب ومطالعات ومشورت فنی به علاوه به حوزه مسکن واسکان تخصص دارد.

اعضای هیآت چینی اطمئنان کامل خود ازای بازگشت سوریه همچنان قوی وتوانمند اظهار کردند وافزوند که دوستان سوریه به ارائه حمایت لازم برای شروع مرحله بازسازی وبهبودی یافتن موظف هستند. آنان توضیح دادند که شرکت در زمینه های ساخت وساز وارائه مشورت و ساختن سریع متخصص است ومی تواند خودروهای با کیفت مورد نیاز شرکت های ساختمانی تامین کند

در این دیدار معاون وزیر کار عمومی ومدیران عامل موسسات عمومی ساختمانی وشرکت عمومی جاده ها وپل ها حضور داشتند.

ت.میهوب