برگزاری یک همایش فرهنگی به مناسبت صدمین سالگرد بیانیه شوم بالفور

برگزاری یک همایش فرهنگی به مناسبت صدمین سالگرد بیانیه شوم بالفور

 

غیاث/م.خ/ثنا