ورود هیات جمهوری عربی سوریه به مقر سازمان ملل متحد در ژنو

ورود هیات جمهوری عربی سوریه به مقر سازمان ملل متحد در ژنو

غیاث