هیات جمهوری عربی سوریه با دی میستورا یک جلسه مذاکرات در ژنو برگزار کرد

 ژنو-سانا

امشب، هیات جمهوری عربی سوریه در ژنو با رئاست دکتر بشار جعفری در چارچوب دور هشتم گفتگو سوری-سوری یک جلسه مذاکرات بافرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه استفان دی میستورا برگزار کرد.

طی جلسه راه های پیشبرد گفتگوی سوری- سوری بحث کرده، وهمچنان نشستگان بر اهمیت جلوگیری از قرار دادن پیش شرط های که باعث تضعیف گفتگو تاکید کرده اند.

فتنی است که هیات اعزامی سوریه برای مشارکت در دور هشتم گفگتو سوری- سوری امروز به ژنو رسیده است. در ژنو 7 دور مذاکرات سوری سوری برگزار شد که آخرین دور آن در 14 جولای گذشته بود.

حسین حبیب