داستان های جهانی کوتاه با ترجمه تمام میهوب توسط اداره عمومی کتاب سوریه منتشر و راهی بازار نشر شد

دمشق-سانا

داستان های جهانی کوتاه  مجموعه قصه های کودکان  با ترجمه ” تمام میهوب”  و با تصویرسازی هنرمند رامز حاج حسين   توسط ادراه عمومی کتاب سوریه منتشر و راهی بازار نشر شد.

مجموعه قصه های کودکان شامل تعدادی از داستانی از جمله (سیاره سرد  – کتابچه بی نظم) است.

نوسنده در داستان سیاره سرد  از طریق حکایت دو کودک یک از آنها  به نام احمد از سیاره الارض و  کودک دوم با نام نور از سیاره مجازی  خواست براهمیت دوستی وعشق علم تاکید کرد.

حکایت کتابچه بی نظم  نیز از طریق تبدیل کتاب های کتابخانه به موجودات قادر به سخن گفتن خواست کودکان را به مطالعه کتاب تشویق کند.

 

ثناء/غیاث/ م خ