اظهارات دکتر بثينه شعبان پس از دیدار با هیات نمایندگان مجلس اعیان انگلیس

اظهارات دکتر بثينه شعبان پس از دیدار با هیات نمایندگان مجلس اعیان انگلیس

غیاث/ثنا/م.خ