ارتش سوریه شهرک خشام واقع در حومه دیر الزور را بازپس گرفت

ارتش سوریه شهرک خشام واقع در حومه دیر الزور را بازپس گرفت

 

 

غیاث/م.خ/ثنا