02

شاهد أيضاً

براثر حمله افراد ناشناس؛ ارتباطات زمینی و ماهواره ای در چند محله درعا قطع شد

درعا-سانا بر اثر حمله افراد ناشناس به کابل های ارتباطی در میدان بصری واقع در …