مشاركت سوريه در جشنواره دانشجویان خارجی در هاوانا

نمایشگاه -سانا

غرفه سوريه كه در نمایشگاه جشنواره دانشجویان خارجی در دانشگاه هاوانا مشارکت کرد ، موفق به کسب تحسین بازدید 2کنندگان و دانشجویان کوبایی وعرب شد.

بازدید کنندگان نمایشگاه و دانشجویان کوبایی و عرب در دانشگاه هاوانا با سوریه ابراز همپستگی کردند.3

دانشجویان سوری  در این جشنواره تعدادی از  روزنامه ها ومجلات را که حاکی از تاریخ و تمدن سوریه است،به نمایش در گذاشتند.

غیاث جاویش