وائل الحلقی: تحقق امنیت دارویی گزینه استراتژیک دولت است/ دولت برای حمایت از پروژه های توسعه ای انجمن داروسازان آمادگی دارد

دمشق-سانا

وائل الحلقی نخست وزیر سوریه تاکید کرد که “تحقق امنیت دارویی گزینه استراتژیک دولت است”، بر این اساس دولت برای حمایت از صنعت داروسازی ملی چند تصمیم گرفت.2

نخست وزیر سوریه طی دیدار با رئيس و اعضای مجلس انجمن داروسازان سوریه  به اهميت نظارت بر دارو ها و اﻧﻄﺒﺎق مشخصات آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد پزشکی نشان داد.

وائل الحلقی بر نقش انجمن داروسازان سوریه در تقویت اعتماد به  دارو ملی تاکید کرد.

غیاث جاویش

شاهد أيضاً

راه اندازی کانال آب رسانی حمص – حماه برای آبیاری 21 هزار هکتار از اراضی کشاورزی

حمص – سانا مهندس حسین عرنوس نخست وزیر دیروز کانال آب رسانی حمص – حماه …