وزارت کشور : جراحت شش پلیس بر اثر انفجار دو بمب توسط تروریست های ناشناس یک گشت در حال انجام وظایف خود را هدف قرار می دهد در راه مزیریب – الیدوده در استان درعا و حال دو تن از آنها وخیم است

وزارت کشور : جراحت شش پلیس بر اثر انفجار دو بمب توسط تروریست های ناشناس یک گشت در حال انجام وظایف خود را هدف قرار می دهد در راه مزیریب – الیدوده در استان درعا و حال دو تن از آنها وخیم است