مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

در برابر رئیس جمهور اسد..تعدادی از سفرای جدید سوریه سوگند قانونی یاد کردند 26-1-2023