بررسی سیاست های اقتصادی و مالی وزارتخانه های مختلف در نشست امروز شورای وزیران کشورمان

دمشق – سانا

شورای وزیران کشورمان با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس رئیس این شورا سیاست های اقتصادی و مالی وزارتخانه های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داد.

تقویت بخش تولیدی و صنعتی و کشاورزی و تدوین طرحی برای تقویت تولید و تامین نیازهای آن و شراکت با بخش خصوصی در این نشست بررسی شد.