یوحنا دهم یازجی پاتریارک روم ارتدکس انطاکیه و سایر مشرق و متروپولیتن آنتونی، رئیس بخش روابط خارجی پاتریارک مسکو کلیسای ارتدکس روسیه کلیسای رقاد السیده العذراء در الزبدانی در حومه دمشق را پس از بازسازی آن افتتاح می کنند 

یوحنا دهم یازجی پاتریارک روم ارتدکس انطاکیه و سایر مشرق و متروپولیتن آنتونی، رئیس بخش روابط خارجی پاتریارک مسکو کلیسای ارتدکس روسیه کلیسای رقاد السیده العذراء در الزبدانی در حومه دمشق را پس از بازسازی آن افتتاح می کنند