مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر دو مرکز ارتباطی را در شهرک های بقرص و البولیل در حومه شرقی دیرالزور پس از بازسازی و تامین تجهیزات لازم افتتاح می کند

 

مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر دو مرکز ارتباطی را در شهرک های بقرص و البولیل در حومه شرقی دیرالزور پس از بازسازی و تامین تجهیزات لازم افتتاح می کند