مهمترین رویدادهای هفته..تصاویر

فارغ تحصیلی هجده همین گروه از دانشجویان مرکزی ملی مدیریت عمومی اینا