تصویب لایحه بودجه سال 2023 کل کشور در نشست امروز مجلس خلق

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل بیست و هفتمین نشست خود به ریاست حموده صباغ پیش نویس لایحه بودجه سال 2023 کل کشور را به تصویب رساند.

ارزش اعتبارات بودجه برای سال 2023، 16550 میلیارد لیر سوریه خواهد بود و در قیاس با بودجه سال گذشته، 3225 میلیارد لیر سوریه را افزایش نشان می دهد.

بودجه سال 2023 کشور به دو بخش هزینه های جاری و اعتبارات سرمایه گذاری تقسیم و برای هر بخش به ترتیب 13550 میلیارد و 3000 میلیارد لیر سوریه منظور شده است.