مهمترین اخبار هفته به روایت تصویر

رئیس جمهور اسد قاسمی را به حضور پذیرفت /تاکید بر ادامه کار بین نهادهای سوریه و ایران برای فعال سازی توافقات دوجانبه 10-6-2022