مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور اسد در دیدار با المنظری: وحدت منافع بهداشتی منطقه ای نیازمند کار و همکاری بین کشورهای آن برای مبارزه با بیماری هاست 19-9-202
رئیس جمهور اسد در دیدار با المنظری: وحدت منافع بهداشتی منطقه ای نیازمند کار و همکاری بین کشورهای آن برای مبارزه با بیماری هاست 19-9-202