دستور رئیس جمهور اسد درباره سیستم نمونه انگیزشی شغلی برای کارگران در نهادهای دولتی 

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره /252/ درباره سیستم نمونه انگیزشی شغلی برای کارگران در نهادهای دولتی را با هدف تعیین استانداردها و کنترل‌هایی برای اعطای پاداش‌ها با توجه به نوع فعالیت در نهادهای دولتی، به منظور دستیابی به ارتقای سطح بهره‌وری در این نهادها، صادر کرد.