وزارت دفاع روسيه: نیروهای روسیه حدود 75 ملی‌گرا اوکراینی را نابود و 5 مقر فرماندهی و151 نقطه تجمع نیروهای اوکراینى را منهدم کردند