منبع: عملیات نظامی واحدی از نیروهای مسلح ما در منطقه النیرب به کشته و زخمی شدن اغلب تروریست ها منجر شد 

منبع: عملیات نظامی واحدی از نیروهای مسلح ما در منطقه النیرب به کشته و زخمی شدن اغلب تروریست ها منجر شد

شاهد أيضاً

مجلس خلق دومین جلسه از هفتمین دور عادی خود به ریاست حموده صباغ را تشکیل داد

دمشق -سانا  مجلس خلق امروز با تشکیل نشستی به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس و …