جشنواره” درب حلب”در بازارهای قدیمی شهر به روایت تصویر