خبرنگار سانا: نخست وزیر با هزینه نزدیک به دو میلیارد لیر سوریه مجموعه ای از پروژه های توسعه ای را در بیمارستان دانشگاه المواساه در دمشق افتتاح کرد