یک مدال برنز برای تيم سوریه در المپياد جهانی انفورماتيک 2022 IIOT

دمشق – سانا

تيم انفورماتيک سوریه در المپياد جهانی انفورماتيک 2022 IIOT که توسط ایتالیا و با حضور 15 تیم از هفت کشور از قاره های اروپا، آسیا و آفریقا برگزار شد، به دو مدال برنز دست يافت.