کرملین: نظامی شدن اتحادیه اروپا کمکی به تقویت امنیت اروپا نخواهد کرد.. روسیه منبع تهدید گرسنگی در جهان نیست، بلکه منبع آن اعمال تحریم ها علیه ما است