دستور رئیس جمهور بشار اسد برای تجدید انتصاب رئیس و شش عضو دادگاه عالی قانون اساسی و انتصاب چهار عضو جدید

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره /127/ متعلق به تجدید انتصاب رئیس و شش عضو دادگاه عالی قانون اساسی و انتصاب چهار عضو جدید را صادر نمودند.

براساس این دستور، آقای وکیل جهاد اللحام مجددا به عنوان رئیس دادگاه عالی قانون اساسی انتصاب می شود.

رئیس جمهور بشار اسد با صدور این دستور قاضی رسلان علی طرابلسی، قاضی مالک كمال شرف، دکتر جميله مسلم الشربجی، دکتر سعيد عبد الواحد نحيلی، وکیل ماجد رشيد خضره، وکیل معتصم سكيكر را مجدداً بعنوان اعضای دادگاه عالی قانون اساسی منصوب کرد.

همچنین براساس این دستور اقای فارس ملحم صطوف، قاضی ديبو عبد السلام شحاده، قاضی ميساء انور المحروس و قاضی وسام بديع يزبک بعنوان اعضای دادگاه عالی قانون اساسی منصوب می شوند.

غیاث