دفاع روسیه: آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک قاره پیما “سارمات” از فضانوردی پلستسک

 

 

شاهد أيضاً

مرکز دیپلماسی وزارت امور خارجه و مهاجران یک سمینار سیاسی تحت عنوان (سیاست خارجی ایران) را در کتابخانه ملی اسد دمشق برگزار می کند