بازدید دو گروه توریستی خارجی از شهر تاریخی پالمیرا