هواپیما بدون سرنشین روسیه یک پرتابگر موشک اوکراینی را منهدم کرد