وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بیش از 31 هزار از ساکنان شهر ماریوپل از جمله 89  فرد خارجی از طریق کریدورهای بشر دوستانه تخلیه شد