هواپیما‌های اشغالگران آمریکایی ساختمان ریاست دانشگاه الفرات در حسکه را بمباران کردند 

حسکه – سانا 

خبرنگار سانا در حسکه گفت که هواپیما‌های اشغالگران آمریکایی ساختمان ریاست دانشگاه الفرات  در حسکه را بمباران کردند  که موجب نابودی گاراژ خودروهای آن شد

 خبرنکار افزود که هواپیما‌های اشغالگران آمریکایی را به بهانه تعقیب فراریان زندان الثانویه الصناعیه  چند نقطه در مجاورت سیلوهای مرکز حبوب غوران  بمباران کردند.

ادامه دارد …