مجلس خلق اولین جلسه از پنجمین دور عادی خود به ریاست حموده صباغ را تشکیل داد

دمشق-سانا

مجلس خلق امروز با تشکیل نشستی به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس و با حضور مهندس حسین عرنوس نخست وزیر و وزیران، پنجمین دور عادی از سومین دوره قانونگذاری را آغاز کرد.

در حال تکمیل..