اولویت های کاری وزارتخانه ها برای سال 2022 تعیین شد

دمشق – سانا

شورای وزیران اولویت های کاری وزارتخانه ها برای سال 2022 را تعیین کرد.

بهبود واقعیت بخش انرژی، اجرای پروژه‌های جدید برای تولید برق، ادامه تامین فرآوردهای نفتی، افزایش کار حفاری و اکتشاف چاه‌های جدید و افزایش مقادیر سوخت برای تولید برق و تکمیل طرح سرمایه گذاری، تقویت کار سرمایه گذاری، استفاده از سرمایه های ملی در تولید و تقویت مشارکت با بخش خصوصی جهت بازسازی شرکت های تخریب شده و افزایش ظرفیت تولید کارخانه ها علاوه بر تکمیل طرح ملی مسکن، افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، طرح تحول دیجیتال خدمات دولتی و شروع به کار اپراتور سوم تلفن همراه در راس اولویت های کاری وزارتخانه ها برای سال 2022 است.