رئیس جمهور بشار اسد با صدور قانونی دو سال مهلت به شرکت ها داد تا اوضاع خود را بر اساس ماده /224/ قانون شرکت ها سرو سامان دهند

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره /36/ را صادر کرد.

براساس این قانون، دو سال مهلت به شرکت ها داده می شود تا اوضاع خود را بر اساس ماده /224/ قانون شرکت ها صادر شده در دستور شماره/29/ سال 2011 و اصلاحات آن سرو سامان دهند.

غ