برگزاری جشن های درج آهنگ سنتی سوریه (قدود حلبی) در لیست میراث بشری در یونسکو، در دمشق و حلب

دمشـــق..

حــــلــــب..