رقابت های یازدهمین دوره مسابقات اسب های عربی اصیل در دیماس پایان یافت

حومه دمشق-سانا

رقابت های یازدهمین دوره مسابقات اسب های عربی اصیل که به همت انجمن سوریه اسب های عربی اصیل و با همکاری دفتر اسب در وزارت کشاورزی و اصلاح زراعی در پیست سوارکاری دمشق در دیماس برگزار شد، به پایان رسید.

این مسابقات در شش گروه با مسافت های مختلف و شرکت اسبهای خالص عربی سوریه و اسب های عربی برگزار و شاهد رقابت های شدید میان اسب سواران شد.

در این دوره 50 راس اسب از استان های مختلف در 6 گروه با هم به رقابت پرداختند.

نتایج این مسابقات به شرح زیر است؛

در سه گروه اول این مسابقات اسب شهم المهايني به مالکیت معاذ المهاینی، اسب سيف عمر حوران به مالکیت محمد ديب الشاقی و محمد بحبوح، اسب ابن الحبایب به مالکیت احمد خیرمالک به ترتیب مقام های اول را کسب نمودند.

در گروه چهارم اسب مصیطر به مالکیت معاذ المهاینی، در گروه پنجم اسب المهند حماه به مالکیت معاذ المهاینی و اسب القعقاع غريب به مالکیت محمد هشام غریب و در گروه ششم اسب لیث السده به مالکیت عبدالله السده به مقام های اول دست یافتند.

لینا