صدور دستور العمل معافیت نيازهای تولید مشمول تعرفه گمرکی یک درصد از مالیات و عوارض

دمشق – سانا

وزارت دارایی دستورالعمل اجرایی قانون شماره 30 سال 2021 را مبنی بر معافیت نیازهای تولید داخلی با تعرفه گمرکی یک درصد از تعرفه گمرکی، مالیات و سایر عوارض صادر کرد.

بر اساس ماده اول این دستورالعمل؛ مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید مشمول تعرفه گمرکی یک درصد، از پرداخت تعرفه  گمرکی مندرج در جدول تعرفه دستور شماره 377 سال 2012 و سایر مالیات ها و عوارض واردات معاف است.