مقابله ساکنان یک روستا در حومه قامشلی با کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا