خبرنگار سانا : آغاز روند تحویل سلاح و تسویه اوضاع تعدادی از افراد مسلح و تحت تعقیب در شهر ازرع و شهرک الشیخ مسکین و تعدادی از روستاهای اللجاه در حومه شمالی درعا بر اساس توافق طراحی شده توسط دولت

شاهد أيضاً

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه: اصل امنیت غیرقابل تقسیم است و یکی از اولویت های اصلی ما بوده و هست ،ما پیشنهاد امضای قراردادی را دادیم که امنیت اروپا را تضمین کند، اما غرب به تعهدات خود در خصوص عدم گسترش ناتو به شرق عمل نکرد