درعا.. انجام روند رسیدگی به وضعیت شماری از افراد مسلح و تحت تعقیب در شهرک ها و روستاهای جدید

درعا-سانا

در ادامه اجرای توافق حل و فصل ارائه شده توسط دولت، وضعیت شماری از افراد مسلح، تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در شهر محجه و تعدادی از روستاهای اللجاه در حومه شمالی درعا از امروز آغاز شده است

خبرنگار /سانا/ در درعا گزارش داد که ده های از افراد مسلح و تحت‌تعقیب و سربازان فراری از خدمت نظامی در شهر محجه و تعدادی از روستاهای اللجاه به مرکز ویژه حل‌ و فصل که در شهرک محجه افتتاح شده است، آمدند تا اوضاع خود را حل و فصل کرده و تسلیحاتی را که با برخی از آنان بود، به ارتش عربی سوری تحویل دهند.