خبرنگار سانا: آغاز روند حل و فصل اوضاع افراد مسلح و تحت تعقیب در شهرک بصر الحریر در حومه شمال شرق درعا بر اساس توافق طراحی شده توسط دولت