عرضه 20 مجسمه از اثار هنرمند هشام المليح در گالری/میراث/ در دمشق

عرضه 20 مجسمه از اثار هنرمند هشام المليح در گالری/میراث/ در دمشق