زنگ بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید در کشور نواخته شد

استان های -سانا

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور 3 میلیون و 6 هزار دانش آموزش در مقاطع مختلف سه گانه (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه)  در 13 هزار و 115 مدرسه در  درسراسر استان ها نواخته شد.

دوایر  آموزشی در استانهای سوریه به خبرنگاران سانا گفتند که برای شروع سال تحصیلی جدید 2021-2022 همه اقدامات لازم را اتخاذ کرده اند تا بازگشت سالم و ایمن برای دانش آموزان ، دانشجویان و کارگران در زمینه آموزشی تضمین شود.

وزارت آموزش و پرورش از طریق ادارات خود اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را برای آمادگی برای سال تحصیلی جدید طبق پروتکل مصوب انجام داده است

دمشق 

حلب