تصاویر از حال و هوای پارک ها در روستای “الطارقیه” در منطقه مشقیتا

تصاویر از حال و هوای پارک ها در روستای “الطارقیه” در منطقه مشقیتا