برای چهارمین روز متوالی… حضور گسترده ای مردم به بازار خانواده در دمشق

برای چهارمین روز متوالی… حضور گسترده ای مردم به بازار خانواده در دمشق