بازسازی 14 مدرسه در استان درعا

درعا – سانا 

اداره آموزش و پرورش درعا  با همکاری با ساکنان محلی اعمال بازسازی و تجهیز حدود 14 مدرسه در درعا  انجام داد که توسط تروریست ها  تخریب شده بودند

مهندس راضی الوانی رئیس اداره ساختمانی مدارس  در اداره آموزش و پرورش درعا  با بیان اینکه عملیات بازسازی و تجهیز شامل مدارس «اتلشهاب» ،  «دیر البخت » و«المدرسه الخضراء»در درعا  و مدارس « الکرک الرابعه والسادسه» و« بصر الحریر» و 8 مدرسه در شهرک صیدا است اشاره کرد: عملیات بازسازی شامل تعمیر ساختمان ها، دیوار ها، شبکه برق، درها، پنجره ها و رنگ کردن دیوار های مدارس است