آماده سازی برای افتتاحیه دوره مسابقات جریح الوطن (مجروح میهن) / تصاویر