تصاویری از بارش باران در استان حلب

تصاویری از بارش باران در استان حلب