بررسی پیشنویس قانون ویژه حقوق کودک در نشست امروز مجلس خلق

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل نخستین اجلاس خود از سومین دوره فوق العاده به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس به بررسی گزارش کمیته های قانون اساسی و قانونگذاری و امور اجتماعی در مورد پیش نویس قانون حقوق کودک پرداخت.

تعدادی از نمایندگان مجلس در این جلسه بر اهمیت این پیشنویس قانون در تحکیم اصول حمایت از حقوق کودک در آموزش و بهداشت و غیره و جلوگیری از کار کودکان تاکید و بیان کردند: حقوق کودک در چهار نکته اصلی “رشد ، حفاظت ، مراقبت و مشارکت” در این پیشنویس رعایت شد.

دکتر سلوی عبد الله وزیر امور اجتماعی و کار تاکید کرد که این پیشنویس عزم و اراده سوریه را برای اجرای تعهدات بین المللی خود به ویژه کنوانسیون حقوق کودک با دو پروتکل الحاقی آن (که در سال 1989 تصویب شد) نشان می دهد.

نمایندگان مجلس با اکثریت با مواد / 1/ تا /14/ این پیش نویس قانون موافقت کردند.

براساس این پیشنویس قانون هرکودکی حق زندگی و رشد و از هنگام تولد نیز حق دارد كه نامی داشته باشد و همه کودکان بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان یا دین حق محافظت شدن را دارند.

براساس مواد 10 تا 13 این پیشنویس قانون، هرکودکی حق دارد به آموزش رایگان دسترسی داشته باشد.

مجلس همچنین در این جلسه شماری از دستورات صادر شده امروز از جمله دستورشماره /19/ رئیس جمهور مبنی بر افزایش 50 در صدی حقوق کارمندان اعم از غیرنظامیان و نظامیان و دستور شماره /20/ درباره افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان نظامی و غیرنظامی به کمیته های متخصص ارجاع کرد.

جلسه امروز که با حضور مهندس ملول الحسين وزیر امور مجلس خلق برگزار شد به ساعت 12 ظهر فردا دوشنبه موکول شده است.

غیاث جاویش